Środa, 3.7.2024
Imieniny: Tomasz / Jacek / Mirosława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej

w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

1. Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne,  metodyczne lub mieszane np. organizacyjno-metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki.

2. Nauczyciel placówki ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie innowacji pedagogicznych.

3. Opracowywanie i wdrażanie innowacji przez nauczyciela jest dobrowolne.

4. Innowacja może objąć zajęcia prowadzone w placówce, wybraną grupę lub określoną liczbę dzieci w placówce.

5.  W przypadku gdy wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga przyznania dla placówki dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęta jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący placówkę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.

6. Innowacja wdrażana w placówce nie może naruszać uprawnień dziecka do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie Prawo oświatowe.

7. Nauczyciel/zespół nauczycieli zgłasza dyrektorowi placówki chęć wdrożenia innowacji pedagogicznej w formie pisemnej, wypełniając kartę innowacji. Karta innowacji stanowi załącznik do niniejszej procedury.

8.W karcie zgłoszenia nauczyciel/zespół nauczycieli przedstawia:

a) nazwę (tytuł) innowacji pedagogicznej,

b) rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy (programowe, metodyczne, organizacyjne),

c) termin realizacji innowacji pedagogicznej,

d) informację, czy wdrożenie innowacji pedagogicznej wymaga dodatkowych nakładów budżetowych

e) informację kto będzie objęty działaniami innowacyjnymi

f) opis innowacji zawierający: uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian, cele

ogólne i cele szczegółowe

g) sposoby ewaluacji podejmowanych działań innowacyjnych

10. Do karty zgłoszenia nauczyciel/zespół nauczycieli dołącza:

a)  pisemną zgodę nauczyciela lub nauczycieli na uczestnictwo w innowacji pedagogicznej,

b) pisemną informację o tym, czy założenia innowacji były wcześniej publikowane. Jeśli nie, nauczyciel/zespół nauczycieli dołącza pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w placówce.

11. Dyrektor placówki po otrzymaniu od nauczyciela karty zgłoszenia innowacji pedagogicznej sprawdza, czy przedstawiona innowacja spełnia warunki określone w niniejszej procedurze.

12. W przypadku, gdy innowacja spełnia warunki, o których mowa w niniejszej procedurze, dyrektor wyraża zgodę na przedstawienie innowacji Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.

13. Rada Pedagogiczna [podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w placówce jeżeli uznała zasadność i celowość wprowadzenia innowacji.

14. W przypadku, gdy innowacja nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszej procedurze dyrektor placówki w formie pisemnej informuje nauczyciela/zespół nauczycieli o nieprawidłowościach, proponując ich usunięcie lub uzupełnienie.

15. W przypadku innowacji pedagogicznej wymagającej przyznania na jej realizację dodatkowych środków budżetowych dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.

16.  Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel/zespół nauczycieli przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej.

17. W przypadku kontynuacji innowacji po roku jej trwania (np. kolejnym roku szkolnym) lub po jej zakończeniu w przewidywanym terminie i dokonaniu ewaluacji – autor innowacji/zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o zaopiniowanie kontynuacji innowacji pedagogicznej wraz z Kartą innowacji pedagogicznej ( załącznik 2)

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje dyrektor przedszkola.

Galeria Zdjęć