Środa, 3.7.2024
Imieniny: Tomasz / Jacek / Mirosława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

David Lewis

 

WSTĘP

Zdolności ludzkie są bogactwem każdej społeczności, dlatego jednostki zdolne należy otaczać szczególną opieką od najmłodszych lat dla podtrzymania ich aktywności poznawczej, rozbudzania zainteresowań i postawy twórczej, wykorzystania ich predyspozycji. (Mirosława Partyka).

Bardzo ważne jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży. Zadaniem szkoły jest wspieranie utalentowanych uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie do dalszego rozwoju. W tym celu w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach został opracowany Szkolny System Wspierania Zdolności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wielopłaszczyznowe działania wspomagające stymulację rozwoju dzieci zdolnych. Priorytetem jest idea rozwoju każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji. Chcemy, aby każdy uczeń mógł rozwijać talenty, rozwijać swoją osobowość a atmosfera w szkole sprzyjała tym działaniom.

CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO SYSTEMU WSPIERANIA ZDOLNOŚCI: Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły
i w środowisku lokalnym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie i rozwijanie motywacji poznawczej uczniów oraz ich potrzebę osiągnięć
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji, zdolności i ich wyraźnej kierunkowości, często wyrażającej się mistrzostwem w konkretnej dziedzinie aktywności
 • Stwarzanie korzystnej, stymulującej rozwój zainteresowań i uzdolnień atmosfery w szkole
 • Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym
 • Stymulowanie aktywności twórczej, zachęcanie do niezależnego myślenia i stosowania nietypowych rozwiązań
 • Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych
 • Wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości
 • Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów
 • Rozwijanie uczuć szacunku dla przejawów twórczości

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE UCZNIÓW ZDOLNYCH:

 • Szybkie zapamiętywanie, prawidłowe kojarzenie i rozumowanie
 • Ciekawość świata i ludzi, dar bystrej obserwacji otoczenia
 • Dociekliwość, zadawanie dużej ilości pytań
 • Szeroki wachlarz zainteresowań, dużo wiadomości pozaszkolnych, ukierunkowane uzdolnienia i pasje
 • Wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, umiejętność skupiania uwagi przez dłuższy czas na tym, co je interesuje
 • Bogata wyobraźnia, ciekawe, oryginalne pomysły. Potrzeba wyrażania swoich wrażeń, myśli i emocji w różnej formie, np. muzyce, tańcu, plastyce, w słowie lub w piśmie
 • Niezależna postawa, obrona swoich poglądów i pomysłów
 • Poczucie humoru

 

OBSZARY UZDOLNIEŃ:

 • Artystyczny
 • Humanistyczny
 • Językowy
 • Sportowy
 • Techniczny
 • Matematyczno - fizyczny
 • Informatyczny
 • Przyrodniczo – ekologiczny

 

PROCEDURY IDENTYFIKOWANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW:

 • Analiza informacji zawartych w ankiecie o zainteresowaniach
   i uzdolnieniach
 • Wywiad z rodzicami na temat zainteresowań, uzdolnień ucznia
 • Obserwacja ucznia przez wychowawcę pod kątem różnych działalności na gruncie klasowym, szkolnym, zbieranie informacji dotyczących wyróżniających się uczniów od nauczycieli wszystkich przedmiotów
 • Informacje pozyskane od grupy rówieśniczej
 • Zapoznanie z osiągnięciami ucznia z poprzedniego etapu edukacyjnego
  w takich dziedzinach jak sport, muzyka, taniec, działalność społeczna
 • Uzyskiwane wyniki w nauce, informacje od nauczycieli uczących
 • Rozmowy z uczniami

 

Oceniając zdolności dziecka, należy wziąć pod uwagę ogół warunków
i czynników wpływających na jego rozwój.

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:

1)    Indywidualne

 • Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy, prowadzenie zajęć dla kolegów
 • Indywidualizacja pracy, dodatkowe prace
 • konsultacje indywidualne
 • Udział ucznia w wydarzeniach pozaszkolnych proponowanych przez inne instytucje i placówki
 • Organizowanie konkursów o charakterze interdyscyplinarnym

Angażowanie uczniów do udziału w wydarzeniach szkolnych,

 • Angażowanie uczniów do przygotowywania koncertów, przedstawień, uroczystości

2)    grupowe

 • koła zainteresowań
 • warsztaty
 • konkursy szkolne
 • konkursy pozaszkolne
 • zawody sportowe, turnieje, mecze
 • projekty grupowe
 • wyjazdy o charakterze edukacyjnym

 

ZADANIA NAUCZYCIELI W SZKOLNYM SYSTEMIE WSPIERANIA ZDOLNOŚCI

 1. 1.     Zadania wychowawcy:
 • gromadzenie informacji na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkole ( teczka wychowawcy)
 • systematyczne zbieranie informacji o osiągnięciach szkolnych
  i pozaszkolnych uczniów ( teczka wychowawcy)
 • współpraca z pedagogiem (przekazywanie informacji na temat uzdolnionych uczniów w celu objęcia tych uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną), psychologiem, nauczycielami przedmiotu na rzecz ucznia zdolnego
 • współpraca z rodzicami i informowanie ich o kołach zainteresowań oferowanych przez szkołę
 • wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań
 1. 2.     Zadania nauczycieli przedmiotu:
 • Rozpoznawanie uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Analiza wyników i sprawdzianów
 • Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, psychologiem oraz rodzicami ucznia (przekazywanie informacji o uzyskanych osiągnięciach ucznia zdolnego, o jego szczególnych predyspozycjach)
 • Informowanie ucznia zdolnego i wychowawcy o ofercie zajęć dodatkowych i konkursach
 • zachęcanie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju poprzez udział w konkursach i olimpiadach
 • umożliwienie uczniom uzupełnienia zaległości spowodowanych ich udziałem w konkursach, zawodach, itp.
 • Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
 1. 3.     Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego:
 • W sprawozdaniach z pracy zespołu przedmiotowego umieszcza zbiorcze roczne zestawienie wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu oraz zestawienie konkursów w których uczniowie brali udział
 1. 4.     Zadania pedagoga szkolnego i psychologa i doradcy zawodowego
 • uczestnictwo w diagnozowaniu uzdolnień współpracując
  z nauczycielami, wychowawcami
 • w ramach organizowania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej koordynowanie spotkań z rodzicami uczniów uzdolnionych, wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi
  w poszczególnych klasach
 • indywidualne konsultacje i porady dla uczniów
 • informowanie rodziców uczniów zdolnych o możliwościach dalszego kształcenia, pomoc  w udzielaniu kierunków kształcenia
 • udzielanie porad uczniom zdolnym w sferze emocjonalno – motywacyjnej

 

 1. 5.     Zadania dyrektora szkoły:
 • Zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym
 • Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych możliwie zgodnie
  z oczekiwaniami uczniów i rodziców
 • Współpraca z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju ucznia zdolnego
 • Tworzenie warunków do udziału uczniów zdolnych w konkursach, zawodach, warsztatach

 

 1. 6.     Zadania szkolnego lidera zdolności:
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
  w zakresie działalności Szkoły Odkrywców Talentów
 • Propagowanie w społeczności szkolnej idei wspierania uzdolnień uczniów
 • Organizowanie cyklicznie Dnia Promocji Talentów
 • Gromadzenie informacji i dokumentacji na temat wspierania zdolności

 

 1. Zadania bibliotekarza szkolnego:
 • Gromadzenie i eksponowanie księgozbioru dotyczącego pracy
  z uczniem zdolnym
 • Organizowanie oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
  i innych inicjatywach bibliotecznych

zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 

SPOSOBY NAGRADZANIA ORAZ PREZENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 • Pochwały wychowawcy klasy
 • Nagrodzenie uczniów wyróżniających się podczas apeli szkolnych
 • Dyplomy
 • Umieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły, eksponowanie dyplomów na gazetce szkolnej, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej
 • Informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów

 

EWALUACJA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLNEGO SYSTEMU WSPIERANIA ZDOLNOŚCI

 • Badanie drożności przepływu informacji o uczniu zdolnym między nauczycielami, pedagogiem, wychowawcami, rodzicami
 • Zbadanie czy oferta zajęć rozwijających zainteresowania
  i uzdolnienia spełnia oczekiwania uczniów (ankieta)
 • Określenie liczby uczniów uczęszczających na koła zainteresowań (teczka wychowawcy)
 • Zebranie informacji na temat liczby uczniów uczestniczących
  w konkursach, finalistów oraz prezentujących swój talent na terenie szkoły

 

ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU

 • Wzór kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły
 • Ankieta dotycząca stylów uczenia się
 • Ankieta weryfikująca ofertę zajęć dodatkowych

 

 

 

Opracowały: Justyna Kierzek – Gawrońska

            Agnieszka Machlańska

Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych możliwie zgodnie

span style=Udział ucznia w wydarzeniach pozaszkolnych proponowanych przez inne instytucje i placówkiul/li i innych inicjatywach bibliotecznych

Galeria Zdjęć