Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Dobra praktyka- ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; edukacja włączająca.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...”

Janusz Korczak

Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; edukacja włączająca.

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

 

Adres szkoły/placówki

  1. 1.    gmina,
  2. 2.    powiat,
  3. 3.    kod pocztowy,
  4. 4.    miasto,
  5. 5.    ulica,
  6. 6.    telefon,
  7. 7.    email,
  8. strona internetowa.

 

 

Gmina Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

63-460

Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 52

tel. 62-762 13 71

spnoweskalmierzyce@onet.pl

www.sppn.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska- nauczyciel języka polskiego

Tomasz Głowacki – nauczyciel historii

Marcen Śrama – nauczyciel chemii

 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

Współczesna szkoła to przede wszystkim wysoka jakość nauczania oraz jak najlepsze wychowanie młodego człowieka, któremu za parę lat przyjdzie wkroczyć w dorosłe życie. Jak przygotować go do tego i jak  zapewnić  wszechstronny rozwój dziecku z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości? To zadanie, któremu musi sprostać nauczyciel. Wymaga to od niego rzetelnej analizy potrzeb i  możliwości intelektualnych ucznia oraz zapewnienia mu odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje zarówno uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami jak i uczniów zdolnych.  Jakość danej placówki weryfikuje szeroko rozumiana zarówno ewaluacja zewnętrzna jak i wewnętrzna. Informacja zwrotna jest bowiem jednym z warunków dobrze wykonywanej pracy, która od wielu lat jest priorytetem  Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Oto przykład, jak sprawdzić samych siebie, biorąc pod uwagę akty prawne.

Cel ewaluacji: sprawdzenie działań szkoły w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  ich efektywności.

Pytania kluczowe:

1.W jaki sposób rozpoznawane są potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów?

( &2.1 Pomoc psychologiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie. )

2. W jakiej formie jest organizowana i realizowana pomoc psychologiczno –

pedagogiczna w szkole?

 ( &6. 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów)

3. W jaki sposób nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości

i potrzeb uczniów?

§ 2.Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. W jaki sposób informuje się rodziców  o  zaproponowanej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? ( § 23. 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.)

5. W jaki sposób dokonuje się oceny efektywności działań prowadzonych  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej? ( &20. 9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi  oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.)

 

Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:

- analiza dokumentacji ( zalecenia poradni, wykaz zajęć dodatkowych, dzienniki zajęć: rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, tematyka i ilość godzin z zakresu doradztwa zawodowego )

- metoda kwestionariusza – narzędzia: ankieta skierowana do nauczycieli oraz  do rodziców.

 

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Rezultatem pracy zespołu było przygotowanie  narzędzi badawczych do wymienionych pytań kluczowych z uwzględnieniem zapisów następujących rozporządzeń MEN:

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

* Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

* Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej   z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pozwolą one na wskazanie mocnych i słabych stron, zredagowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy w badanym obszarze. Jednocześnie w ramach dobrych praktyk realizowanych w szkole  pragniemy podzielić się efektami naszej pracy z nauczycielami z innych szkół.

 

 

 

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli zostanie przeprowadzona w formie on-line.

 

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Całość dokumentacji ewaluacyjnej, w tym narzędzi badawczych.

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Dorota Bukowska

Tomasz Głowacki

Marcin Śrama

Galeria Zdjęć