Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

SZKOLNA ŚWIETLICA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową

Ogłoszenia:

Opieka w świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć:
W tych dniach czynna będzie świetlica w godzinach 6.30 do 15.30. Opieką w świetlicy zostaną objęte dzieci po wcześniejszym zgłoszeniu.

kliknij aby wyświetlić terminy dni wolny od zajęć dydaktycznych

Opieką w świetlicy objęte będą tylko dzieci zapisane.

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH

1. Postanowienia ogólne

 •     Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 •     Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.  Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 •     Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I-III, którzy przychodzą do szkoły przed zajęciami, którzy pozostają dłużej w szkole oraz uczniów objętych dowozem, na wniosek aktywnych zawodowo rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

  2. Cele i zadania świetlicy

 •     Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 •     Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 •     Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 •     Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 •     Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
 •     Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 •     Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 3. Założenia organizacyjne

 •     Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6: 30 do 16:30. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 16:00. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 •         Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania u wychowawcy, na stronie internetowej szkoły, w świetlicy.
 •   Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie może przekraczać 25.
 •     Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 •     Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 • Dyrektor ma prawo prosić rodziców o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu.
 •     Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy.
 •     Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, niewpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów.
 •     W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez Dziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna.
 •     Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 •     Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 •     Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez dziennik lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.
 •     Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 •     Uczeń ma prawo do:

    -właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,

    -poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli,  wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,

    -ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

    -wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

    -doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,

    -wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,

    korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 •     Uczeń jest zobowiązany do:

   -przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,

    -przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,

    -respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,

    -zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,

    -przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

    -dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,

    -ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

Postanowienie ogólne

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej. Określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z szkoły odpowiadają rodzice i opiekunowie
 2. Szkoła przyjmuje dzieci od godz. 6.30. Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły przed godz. 6.30 odpowiadają rodzice/ opiekunowie
 3. Przed zajęciami lekcyjnymi dzieci poniżej 7 roku życia są przyprowadzane przez rodziców/ opiekunów. Rodzice/ opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy.
 1. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania się na  listę obecności
 2. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności.

Odbieranie dzieci za świetlicy

 1. Odbiór dzieci poniżej 7 r. ż jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie
 2. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę
 3. Nauczyciel może wydać dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko z listą osób uprawnionych do jego odbioru
 4. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami
 5. Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica/ opiekuna
 6. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem/ opiekunem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica/ opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie
 7. Rodzica/ opiekunowie po odebraniu dziecka ze świetlicy przejmują nad nim odpowiedzialność, nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły
 8. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć na podstawie telefonu od rodziców
 9. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu zgłasza swoje wyjście nauczycielowi
 10. Dzieci przebywające w świetlicy należy odebrać do godz. 16.30. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy

      Sytuacje szczególne

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe
 2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie
 3. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzające odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia zachowania agresywne i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku wzywa drugiego rodzica/ opiekuna lub inną upoważnioną osobę, sporządza notatkę służbową oraz informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły
 4. Nauczyciel ma zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowania.
 5. W przypadku, gdy rodzic/opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka psychoaktywnego nauczyciel może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.
 6. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko w stanie nietrzeźwości powtarza się, dyrektor może powiadomić Policję Państwową, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka w godz. pracy świetlicy, nauczyciel nawiązuje kontakt telef. z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość i napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy podpisując się czytelnie.
 8. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami i osobami upoważnionymi informuje przełożonego o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać policje w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów i zapewnia uczniowi dalszą opiekę.
 9. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, że może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 10. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię przekazuje dyrektorowi.

Zapisy końcowe

 1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/ opiekunowie są informowani o zasadach działania świetlicy szkolnej.

Galeria Zdjęć