Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Deklaracja dostępności

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sppn.noweskalmierzyce.pl/

 

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 27 09 2012

Ostatnia ważna aktualizacja: 27 09 2012

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub ograniczeń wymienionych poniżej:

  • Brak przycisków funkcji WCAG w szablonie strony poza zmianą wielkości liter
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w formacie PDF mogą wymagać edycji w programie zewnętrznym

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • jasne tło
  • dokumenty publikowane w standardzie PDF (otwierane z pomocą każdej przeglądarki internetowej)

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 06-04-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika 

 Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Ratuszna (sekretarz szkoły)
e-mail:  spnoweskalmierzyce@onet.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły - telefon: 60 762 1371
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku placówki prowadzą wejście główne:

     -od ulicy Kaliskiej (przedszkole), prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
     -od ulicy Hallera (szkoła), prowadzą do niego schody, dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający przejazd do pomieszczeń również części przedszkolnej.
      -nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  2. W pobliżu placówki znajdują się miejsca parkingowe (przy ulicy Kaliskiej oraz Hallera).
  3. W budynku znajduje się winda osobowa dla osób niepełnosprawnych, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych są pracownicy obsługi lub sekretarz szkoły.
  5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajdują się  szerokie korytarze, do których osoby niepełnosprawne mają dostęp poprzez korzystanie z windy.
  6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Galeria Zdjęć