Saturday, 18.5.2024
Imieniny: Alicja / Aleksandra / Eryk

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Boisko wielofunkcyjne

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin korzystania z boiska sportowego Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

 

 1. Boisko sportowe w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach składa się z: płyty boiska oraz placu zabaw, zwane dalej: boisko sportowe.
 2. Zarządcą boiska sportowego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
  w Nowych Skalmierzycach.
 3. W okresie wakacyjnym boisko szkolne otwarte  jest od 12.00 do 20.00.

 4. Korzystać z boiska sportowego mogą grupy zorganizowane ( max.20 osób) oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej: sppn.noweskalmierzyce.pl oraz na Facebooku szkolnym.
 5. Każdy, kto przebywa na terenie boiska sportowego zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów bhp, p-pożarowych, porządkowych oraz do zachowywania się w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu innych osób.
 6. Osoby przebywające na terenie boiska sportowego, zobowiązane są stosować się do zarządzeń Zarządcy boiska, Policji lub innych właściwych służb.
 7. Dzieci i młodzież do lat 18, korzysta z obiektu na odpowiedzialność opiekuna.
 8. Godziny otwarcia boiska sportowego mogą ulec zmianie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Zarządca boiska sportowego może zabronić korzystania z obiektu. Zarządca zastrzega sobie również możliwość wyłączenia obiektu z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji urządzeń boiska.
 9. Wejście na boisko jest możliwe w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.
 10. Boisko i jego wyposażenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbałością o substancję materialną i wyposażenie obiektu.
 11.  Osoby korzystające z boiska sportowego:

a)     ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

b)     zobowiązują się do:

- utrzymania czystości na terenie boiska,

- zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie,

- przestrzegania przepisów bhp, p-pożarowych, porządkowych,

- stosowania się do poleceń Zarządcy boiska.

12. Za wszelkie rzeczy pozostawione na boisku Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności.

13. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń.
14. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń boiska niezwłocznie po ich zaobserwowaniu pracownikom szkoły obecnym na terenie szkoły.
15. Każdy, kto doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i sprzętu sportowego jest zobowiązany do naprawienia szkody we własnym zakresie lub do zwrotu kosztów naprawy.
16. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną proporcjonalnie do wielkości zniszczeń oraz wartości zniszczonego mienia.
17. Zarządca boiska szkolnego – Dyrektor szkoły-nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
18. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)   używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b)   wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, hulajnoga, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, wszelkie pojazdy mechaniczne;
c)   niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń,
d)   wchodzenia na ogrodzenie, bramki i urządzenia sportowe;
g)   przeszkadzania podczas użytkowania obiektu przez innych użytkowników np. w zajęciach lub grze;
h)   zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i)   wprowadzania zwierząt;
k)   palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających na terenie boiska, żucia gumy,
l)    przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

 ł)    zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
m)  przebywania i korzystania z obiektu w godzinach od 20.00 do 12.00.

20. Zabrania się wnoszenia na teren boiska sportowego:

a)   broni wszelkiego rodzaju;

b)   przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pociski;

c)   napojów alkoholowych;

d)   opakowań szklanych lub metalowych;

e)   butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego lub szczególnie twardego materiału;

f)   przedmiotów o dużej wielkości, jak: drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki,

g)   pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;

i)    materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych;

j)    drzewców do flag i transparentów;

k)   instrumentów do wytwarzania hałasu.

21. Ponadto zabronione jest:

a)     wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku: fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;

b)     wchodzenie na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów: szatnie, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe;

c)     rzucanie jakimikolwiek przedmiotami;

d)     organizowanie zbiórek bez zezwolenia,

e)     rozdawania druków i ulotek bez zezwolenia;

f)      pisanie na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowanie oraz oklejanie;

 

22.Bramy, wejścia, drogi ewakuacyjne i pożarowe do boiska sportowego nie mogą być blokowane przez osoby przebywające na terenie boiska sportowego.

23, Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się tarasowania przez jakiekolwiek pojazdy dróg dojazdowych do boisk sportowych.
24. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 14. – 18. korzystania z boiska podejmuje Zarządca lub odpowiedzialny pracownik, który w zależności od sytuacji może:

a)   nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

b)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;

c)   nakazać opuszczenie terenu boiska;

d)  zakazać dalszych wstępów na kompleks sportowy.

25. Boiska, jak i cały teren Szkoły są pod stałym, 24-godzinnym nadzorem kamer (monitoring), a zapis obrazu z monitoringu może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia.
26. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, będą usuwane poza teren boiska, a w przypadku, gdy ich zachowanie narusza ład, porządek oraz stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia, innych osób, podlegają karom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
27. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie boiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
28. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska sportowego można zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Dyrektora Szkoły pod nr telefonu 627621371 bądź do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
29. Wykaz telefonów alarmowych:

 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach –  62 762 13 71


   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej

  Agnieszka Jaźwiec

  Galeria Zdjęć