Czwartek, 22.4.2021
Imieniny: Łukasz / Kaja / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Kółko „Więcej wiem, więcej potrafię”- Małgorzata Mąka

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

 

         Kółko „Więcej wiem, więcej potrafię”

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

 

Adres szkoły/placówki

  1. 1.     gmina,
  2. 2.     powiat,
  3. 3.     kod pocztowy,
  4. 4.     miasto,
  5. 5.     ulica,
  6. 6.     telefon,
  7. 7.     email,
  8. strona internetowa.

 

 

Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski,

 ul. Kaliska 52, tel. 62 762 13 71

 

spnoweskalmierzyce@onet.pl

 

http.://www.sppn.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

 

Małgorzata Mąka (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

 

Obejmując wychowawstwo w klasie pierwszej stanęłam przed obowiązkiem natury psychologicznej i pedagogicznej – poznania każdego dziecka. Po przeprowadzeniu wstępnych obserwacji okazało się, że w zespole klasowym jest kilkoro dzieci powyżej norm rozwojowych. Jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część działań pedagogicznych, stąd chęć dodatkowej pracy z uczniem zdolnym. Celem tego rodzaju  pracy jest rozwijanie zdolności ogólnych tj. spostrzegania, myślenia, zdolności obserwacji i wyciągania wniosków, kształcenie wyobraźni i fantazji, zdobywanie umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, doskonalenie koncentracji uwagi, umiejętność przetwarzania zdobytych wiadomości i twórczego ich modyfikowania poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, kształcenia pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji, rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. Uczeń uzdolniony powinien być wychowywany w atmosferze aktywnego uczestnictwa i działania, w poczuciu przygody intelektualnej i własnych, twórczych poszukiwań. Rozbudzanie u niego wyobraźni i fantazji, pracowitości i krytycznego stosunku do  rzeczywistości to  główne  przesłanki  jego  rozwoju. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

Uczniowie pracują godzinę na zajęciach dodatkowych raz w tygodniu, ponadto praca z uczniem zdolnym odbywa się także w trakcie lekcji.

Metody pracy zależne są od celów, treści i zadań dydaktycznych. Różnorodność metod stosowanych na zajęciach wyzwala w dziecku wieloaspektową aktywność poznawczą.

 W kształtowaniu umiejętności wykorzystywane są następujące metody :

- ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;

- ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli;

-ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie).

 Z uwzględnieniem koncepcji łączenia metod podających, poszukujących, praktycznych i ekspresyjnych. Dominującą rolę odgrywają metody aktywizujące uczniów.

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Podczas realizacji zajęć zauważono następujące efekty wśród uczniów:

- dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,

- ciekawość poznawcza,

- zdobywanie wiedzy i umiejętności z pomocą nauczyciela i samodzielnie,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- organizowanie sobie pracy i współdziałanie w grupie.

Przedmiotem ewaluacji będą wyniki końcowe,  jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji przedsięwzięcia w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu realizacji projektu. W tym celu wykorzystane zostaną prace uczniów, a także przeprowadzone testy, wywiady, poczynione obserwacje, spostrzeżenia, notatki.

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Przedsięwzięcie nie wymaga dofinansowania.

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Zdjęcia wykonane podczas zajęć.

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

 

Małgorzata Mąka

Galeria Zdjęć