Środa, 5.8.2020
Imieniny: Emil / Karolina / Maria

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Boisko wielofunkcyjne

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH

I. Postanowienia ogólne:

1. Boisko wielofunkcyjne jest:

a)    obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce;

b)    przeznaczone  do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego;

c)    obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
     szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dla  społeczności
      lokalnej.

2.  Harmonogram korzystania z boiska poza zajęciami szkolnymi :

a)     od poniedziałku do piątku od godziny 1700 do 2100;

b)     sobota – niedziela od godziny 1300 do 2100.

 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

  1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
  2. Osoby małoletnie ( do 10 roku życia ) korzystają z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
  3. Rezerwacja boiska odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730  do 15:30. Zgłoszenie zawiera datę i czas korzystania z boiska , rodzaj dyscypliny sportowej oraz listę osób przebywających na boisku.
  4. Jednorazowo boisko można zarezerwować maksymalnie  na  2 godziny.
  5.  Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
  6. Pierwszeństwo  z korzystania z boiska maja mieszkańcy Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce, w tym zorganizowane grupy pod opieką
       nauczyciela lub trenera.
  7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

a)    wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

b)    przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,

c)    zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,

d)    dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,

e)    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

f)     używania otwartego ognia oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

g)    wprowadzania zwierząt,

h)   wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami,

i)     palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

j)      wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.

k)    korzystania z boiska poza wyznaczonym terminem.

8.  Zmiana wyposażenia boiska związana z rodzajem dyscypliny sportowej możliwa jest po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu osobie
      nadzorującej boisko.

9. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt osobie nadzorującej boisko.

III. Osoba nadzorująca boisko nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

2. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania boiska i urządzeń sportowych, znajdujących się na terenie obiektu
      odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także poleceń
     wydanych przez przedstawiciela zarządcy oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
     bezpośrednim otoczeniu.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

5. Wykaz telefonów alarmowych:

Policja – 997, tel. kom. – 112,    Straż Pożarna – 998,    Pogotowie Ratunkowe - 999

Dyrektor szkoły

Agnieszka Jaźwiec

Galeria Zdjęć